Daily Bible

January 2024
Monday January 1st: Genesis 1-2 | Matthew 1:1-17 | Psalms 1 | Proverbs 1:1-7
Tuesday January 2nd: Genesis 3 | Matthew 1:18-25 | Psalms 2 | Proverbs 1:8-19
Wednesday January 3rd: Genesis 4-5 | Matthew 2:1-15 | Psalms 3 | Proverbs 1:20-33
Thursday January 4th: Genesis 6-9 | Matthew 2:16-23 | Psalms 4 | Proverbs 2:1-15
Friday January 5th: Genesis 10-11 | Matthew 3 | Psalms 5 | Proverbs 2:16-22
Saturday January 6th: Job 1-3 | Matthew 4:1-11 | Psalms 6 | Proverbs 3:1-4
Sunday January 7th: Job 4-7 | Matthew 4:12-22 | Psalms 7 | Proverbs 3:5-8
Monday January 8th: Job 8-10 | Matthew 4:23-5:16 | Psalms 8 | Proverbs 3:9-12
Tuesday January 9th: Job 11-14 | Matthew 5:17-37 | Psalms 9 | Proverbs 3:13-18
Wednesday January 10th: Job 15-17 | Matthew 5:38-48 | Psalms 10 | Proverbs 3:19-20
Thursday January 11th: Job 18-21 | Matthew 6:1-18 | Psalms 11 | Proverbs 3:21-24
Friday January 12th: Job 22-24 | Matthew 6:19-34 | Psalms 12 | Proverbs 3:25-32
Saturday January 13th: Job 25-29 | Matthew 7:1-14 | Psalms 13 | Proverbs 3:33-35
Sunday January 14th: Job 30-32 | Matthew 7:15-28 | Psalms 14 | Proverbs 4:1-9
Monday January 15th: Job 33-34 | Matthew 8:1-17 | Psalms 15 | Proverbs 4:10-19
Tuesday January 16th: Job 35-37 | Matthew 8:18-34 | Psalms 16 | Proverbs 4:20-27
Wednesday January 17th: Job 38-39 | Matthew 9:1-13 | Psalms 17 | Proverbs 5:1-6
Thursday January 18th: Job 40-42 | Matthew 9:14-34 | Psalms 18:1-24 | Proverbs 5:7-14
Friday January 19th: Genesis 12-14 | Matthew 9:35-10:15 | Psalms 18:25-50 | Proverbs 5:15-20
Saturday January 20th: Genesis 15-16 | Matthew 10:16-33 | Psalms 19 | Proverbs 5:21-23
Sunday January 21st: Genesis 17-18 | Matthew 10:34-42 | Psalms 20 | Proverbs 6:1-5
Monday January 22nd: Genesis 19-20 | Matthew 11:1-19 | Psalms 21 | Proverbs 6:6-11
Tuesday January 23rd: Genesis 21-23 | Matthew 11:20-30 | Psalms 22 | Proverbs 6:12-15
Wednesday January 24th: Genesis 24 | Matthew 12:1-21 | Psalms 23 | Proverbs 6:16-19
Thursday January 25th: Genesis 25-26 | Matthew 12:22-37 | Psalms 24 | Proverbs 6:20-35
Friday January 26th: Genesis 27-28 | Matthew 12:38-50 | Psalms 25 | Proverbs 7:1-5
Saturday January 27th: Genesis 29-30 | Matthew 13:1-23 | Psalms 26 | Proverbs 7:6-27
Sunday January 28th: Genesis 31 | Matthew 13:24-43 | Psalms 27 | Proverbs 8:1-11
Monday January 29th: Genesis 32-33 | Matthew 13:44-58 | Psalms 28 | Proverbs 8:12-31
Tuesday January 30th: Genesis 34-35 | Matthew 14:1-21 | Psalms 29 | Proverbs 8:32-36
Wednesday January 31st: Genesis 36-37 | Matthew 14:22-36 | Psalms 30 | Proverbs 9:1-6
February 2024
Thursday February 1st: Genesis 38-39 | Matthew 15:1-20 | Psalms 31 | Proverbs 9:7-12
Friday February 2nd: Genesis 40:1-41:45 | Matthew 15:21-39 | Psalms 32 | Proverbs 9:13-18
Saturday February 3rd: Genesis 41:46-42:38 | Matthew 16 | Psalms 33 | Proverbs 10:1-2
Sunday February 4th: Genesis 43-44 | Matthew 17:1-13 | Psalms 34 | Proverbs 10:3-5
Monday February 5th: Genesis 45-46 | Matthew 17:14-27 | Psalms 35:1-10 | Proverbs 10:6-7
Tuesday February 6th: Genesis 47-48 | Matthew 18:1-14 | Psalms 35:11-28 | Proverbs 10:8
Wednesday February 7th: Genesis 49-50 | Matthew 18:15-35 | Psalms 36 | Proverbs 10:9-10
Thursday February 8th: Exodus 1-3 | Matthew 19:1-15 | Psalms 37:1-20 | Proverbs 10:11-14
Friday February 9th: Exodus 4:1-6:13 | Matthew 19:16-30 | Psalms 37:21-40 | Proverbs 10:15-16
Saturday February 10th: Exodus 6:14-8:32 | Matthew 20:1-16 | Psalms 38 | Proverbs 10:17
Sunday February 11th: Exodus 9-10 | Matthew 20:17-34 | Psalms 39 | Proverbs 10:18-19
Monday February 12th: Exodus 11-12 | Matthew 21:1-22 | Psalms 40 | Proverbs 10:20-21
Tuesday February 13th: Exodus 13-14 | Matthew 21:23-46 | Psalms 41 | Proverbs 10:22
Wednesday February 14th: Exodus 15-16 | Matthew 22:1-22 | Psalms 42 | Proverbs 10:23-25
Thursday February 15th: Exodus 17-18 | Matthew 22:23-46 | Psalms 43 | Proverbs 10:26
Friday February 16th: Exodus 19-20 | Matthew 23:1-36 | Psalms 44 | Proverbs 10:27-28
Bible Plan

Saturday February 17th: Exodus 21-22 | Matthew 23:37-24:14 | Psalms 45 | Proverbs 10:29-30
Sunday February 18th: Exodus 23-24 | Matthew 24:15-35 | Psalms 46 | Proverbs 10:31-32
Monday February 19th: Exodus 25-26 | Matthew 24:36-51 | Psalms 47 | Proverbs 11:1-2
Tuesday February 20th: Exodus 27-28 | Matthew 25:1-13 | Psalms 48 | Proverbs 11:3-4
Wednesday February 21st: Exodus 29-30 | Matthew 25:14-30 | Psalms 49 | Proverbs 11:5-7
Thursday February 22nd: Exodus 31-32 | Matthew 25:31-46 | Psalms 50 | Proverbs 11:8-9
Friday February 23rd: Exodus 33-34 | Matthew 26:1-16 | Psalms 51 | Proverbs 11:10-11
Saturday February 24th: Exodus 35-36 | Matthew 26:17-29 | Psalms 52 | Proverbs 11:12-13
Sunday February 25th: Exodus 37-38 | Matthew 26:30-56 | Psalms 53 | Proverbs 11:14-15
Monday February 26th: Exodus 39-40 | Matthew 26:57-75 | Psalms 54 | Proverbs 11:16-17
Tuesday February 27th: Leviticus 1-3 | Matthew 27:1-26 | Psalms 55 | Proverbs 11:18-21
Wednesday February 28th: Leviticus 4-5 | Matthew 27:27-56 | Psalms 56 | Proverbs 11:22
Thursday February 29th: Leviticus 6-7 | Matthew 27:57-28:20 | Psalms 57 | Proverbs 11:23-26
March 2024
Friday March 1st: Leviticus 8-9 | Mark 1:1-15 | Psalms 58 | Proverbs 11:27-29
Saturday March 2nd: Leviticus 10-11 | Mark 1:16-28 | Psalms 59 | Proverbs 11:30-31
Sunday March 3rd: Leviticus 12-13 | Mark 1:29-45 | Psalms 60 | Proverbss 12:1
Monday March 4th: Leviticus 14 | Mark 2:1-17 | Psalms 61 | Proverbs 12:2-3
Tuesday March 5th: Leviticus 15-16 | Mark 2:18-28 | Psalms 62 | Proverbs 12:4
Wednesday March 6th: Leviticus 17-18 | Mark 3:1-12 | Psalms 63 | Proverbs 12:5-7
Thursday March 7th: Leviticus 19-20 | Mark 3:13-35 | Psalms 64 | Proverbs 12:8-9
Friday March 8th: Leviticus 21-22 | Mark 4:1-20 | Psalms 65 | Proverbs 12:10-13
Saturday March 9th: Leviticus 23-24 | Mark 4:21-41 | Psalms 66 | Proverbs 12:14-15
Sunday March 10th: Leviticus 25 | Mark 5:1-20 | Psalms 67 | Proverbs 12:16
Monday March 11th: Leviticus 26 | Mark 5:21-43 | Psalms 68:1-19 | Proverbs 12:17-19
Tuesday March 12th: Leviticus 27 | Mark 6:1-29 | Psalms 68:20-35 | Proverbs 12:20-22
Wednesday March 13th: Numbers 1 | Mark 6:30-56 | Psalms 69:1-18 | Proverbs 12:23-24
Thursday March 14th: Numbers 2-3 | Mark 7:1-23 | Psalms 69:19-36 | Proverbs 12:25-26
Friday March 15th: Numbers 4-5 | Mark 7:24-37 | Psalms 70 | Proverbs 12:27-28
Saturday March 16th: Numbers 6-7 | Mark 8:1-21 | Psalms 71 | Proverbs 13:1
Sunday March 17th: Numbers 8-9 | Mark 8:22-9:1 | Psalms 72 | Proverbs 13:2
Monday March 18th: Numbers 10-11 | Mark 9:2-29 | Psalms 73 | Proverbs 13:3
Tuesday March 19th: Numbers 12-13 | Mark 9:30-50 | Psalms 74 | Proverbs 13:4
Wednesday March 20th: Numbers 14-15 | Mark 10:1-16 | Psalms 75 | Proverbs 13:5-6
Thursday March 21st: Numbers 16 | Mark 10:17-34 | Psalms 76 | Proverbs 13:7-8
Friday March 22nd: Numbers 17-18 | Mark 10:35-52 | Psalms 77 | Proverbs 13:9
Saturday March 23rd: Numbers 19-20 | Mark 11:1-26 | Psalms 78:1-35 | Proverbs 13:10
Sunday March 24th: Numbers 21:1-22:14 | Mark 11:27-12:17 | Psalms 78:36-72 | Proverbs 13:11-12
Monday March 25th: Numbers 22:15-23:26 | Mark 12:18-44 | Psalms 79 | Proverbs 13:13
Tuesday March 26th: Numbers 24-25 | Mark 13:1-27 | Psalms 80 | Proverbs 13:14
Wednesday March 27th: Numbers 26:1-27:11 | Mark 13:28-37 | Psalms 81 | Proverbs 13:15
Thursday March 28th: Numbers 27:12-29:11 | Mark 14:1-31 | Psalms 82 | Proverbs 13:16-17
Friday March 29th: Numbers 29:12-31:24 | Mark 14:32-72 | Psalms 83 | Proverbs 13:18
Saturday March 30th: Numbers 31:25-32:42 | Mark 15:1-15 | Psalms 84 | Proverbs 13:19
Sunday March 31st: Numbers 33-34 | Mark 15:16-47 | Psalms 85 | Proverbs 13:20
April 2024
Monday April 1st: Numbers 35-36 | Mark 16:1-20 | Psalms 86 | Proverbs 13:21
Tuesday April 2nd: Deuteronomy 1:1-2:25 | Luke 1:1-25 | Psalms 87 | Proverbs 13:22
Wednesday April 3rd: Deuteronomy 2:25-4:14 | Luke 1:26-56 | Psalms 88 | Proverbs 13:23
Thursday April 4th: Deuteronomy 4:15-5:33 | Luke 1:57-80 | Psalms 89:1-18 | Proverbs 13:24
Friday April 5th: Deuteronomy 6-8 | Luke 2:1-21 | Psalms 89:19-52 | Proverbs 13:25
Saturday April 6th: Deuteronomy 9-10 | Luke 2:22-52 | Psalms 90 | Proverbs 14:1
Sunday April 7th: Deuteronomy 11-12 | Luke 3:1-22 | Psalms 91 | Proverbs 14:2
Monday April 8th: Deuteronomy 13-14 | Luke 3:23-4:15 | Psalms 92 | Proverbs 14:3

Tuesday April 9th: Deuteronomy 15:1-16:20 | Luke 4:16-44 | Psalms 93 | Proverbs 14:4
Wednesday April 10th: Deuteronomy 16:21-18:22 | Luke 5:1-16 | Psalms 94 | Proverbs 14:5
Thursday April 11th: Deuteronomy 19-20 | Luke 5:17-39 | Psalms 95 | Proverbs 14:6
Friday April 12th: Deuteronomy 21-22 | Luke 6:1-19 | Psalms 96 | Proverbs 14:7
Saturday April 13th: Deuteronomy 23-25 | Luke 6:20-49 | Psalms 97 | Proverbs 14:8-9
Sunday April 14th: Deuteronomy 26-27 | Luke 7:1-17 | Psalms 98 | Proverbs 14:10
Monday April 15th: Deuteronomy 28 | Luke 7:18-35 | Psalms 99 | Proverbs 14:11-12
Tuesday April 16th: Deuteronomy 29-30 | Luke 7:36-50 | Psalms 100 | Proverbs 14:13
Wednesday April 17th: Deuteronomy 31:1-29 | Luke 8:1-21 | Psalms 101 | Proverbs 14:14
Thursday April 18th: Deuteronomy 31:30-32:52 | Luke 8:22-39 | Psalms 102 | Proverbs 14:15
Friday April 19th: Deuteronomy 33-34 | Luke 8:40-56 | Psalms 103 | Proverbs 14:16
Saturday April 20th: Joshua 1-2 | Luke 9:1-36 | Psalms 104:1-18 | Proverbs 14:17
Sunday April 21st: Joshua 3:1-5:12 | Luke 9:37-62 | Psalms 104:19-35 | Proverbs 14:18
Monday April 22nd: Joshua 5:13-7:26 | Luke 10:1-24 | Psalms 105:1-22 | Proverbs 14:19
Tuesday April 23rd: Joshua 8:1-9:15 | Luke 10:25-42 | Psalms 105:23-45 | Proverbs 14:20-21
Wednesday April 24th: Joshua 9:16-10:43 | Luke 11:1-28 | Psalms 106:1-23 | Proverbs 14:22
Thursday April 25th: Joshua 11-12 | Luke 11:29-54 | Psalms 106:24-48 | Proverbs 14:23
Friday April 26th: Joshua 13-14 | Luke 12:1-21 | Psalms 107:1-22 | Proverbs 14:24
Saturday April 27th: Joshua 15-16 | Luke 12:22-59 | Psalms 107:23-43 | Proverbs 14:25
Sunday April 28th: Joshua 17-18 | Luke 13:1-21 | Psalms 108 | Proverbs 14:26-27
Monday April 29th: Joshua 19:1-21:19 | Luke 13:22-35 | Psalms 109 | Proverbs 14:28
Tuesday April 30th: Joshua 21:20-22:34 | Luke 14 | Psalms 110 | Proverbs 14:29
May 2024
Wednesday May 1st: Joshua 23-24 | Luke 15 | Psalms 111 | Proverbs 14:30
Thursday May 2nd: Judges 1:1-2:10 | Luke 16:1-18 | Psalms 112 | Proverbs 14:31
Friday May 3rd: Judges 2:11-3:31 | Luke 16:19-17:10 | Psalms 113 | Proverbs 14:32
Saturday May 4th: Judges 4-5 | Luke 17:11-37 | Psalms 114 | Proverbs 14:33
Sunday May 5th: Judges 6:1-7:18 | Luke 18:1-17 | Psalms 115 | Proverbs 14:34
Monday May 6th: Judges 7:19-8:35 | Luke 18:18-43 | Psalms 116 | Proverbs 14:35
Tuesday May 7th: Judges 9:1-10:5 | Luke 19:1-27 | Psalms 117 | Proverbs 15:1
Wednesday May 8th: Judges 10:6-12:15 | Luke 19:28-48 | Psalms 118 | Proverbs 15:2
Thursday May 9th: Judges 13-14 | Luke 20:1-26 | Psalms 119:1-8 | Proverbs 15:3
Friday May 10th: Judges 15-16 | Luke 20:27-21:4 | Psalms 119:9-16 | Proverbs 15:4
Saturday May 11th: Judges 17-18 | Luke 21:5-37 | Psalms 119:17-24 | Proverbs 15:5
Sunday May 12th: Judges 19 | Luke 22:1-38 | Psalms 119:25-32 | Proverbs 15:6
Monday May 13th: Judges 20-21 | Luke 22:39-71 | Psalms 119:33-40 | Proverbs 15:7
Tuesday May 14th: Ruth 1-2 | Luke 23:1-25 | Psalms 119:41-48 | Proverbs 15:8
Wednesday May 15th: Ruth 3-4 | Luke 23:26-56 | Psalms 119:49-56 | Proverbs 15:9
Thursday May 16th: 1 Samuel 1:1-2:11 | Luke 24:1-32 | Psalms 119:57-64 | Proverbs 15:10-11
Friday May 17th: 1 Samuel 2:12-3:21 | Luke 24:33-53 | Psalms 119:65-72 | Proverbs 15:12
Saturday May 18th: 1 Samuel 4-5 | John 1:1-18 | Psalms 119:73-80 | Proverbs 15:13
Sunday May 19th: 1 Samuel 6-7 | John 1:19-34 | Psalms 119:81-88 | Proverbs 15:14-15
Monday May 20th: 1 Samuel 8-9 | John 1:35-51 | Psalms 119:89-96 | Proverbs 15:16-17
Tuesday May 21st: 1 Samuel 10-11 | John 2:1-12 | Psalms 119:97-104 | Proverbs 15:18
Wednesday May 22nd: 1 Samuel 12-13 | John 2:13-22 | Psalms 119:105-112 | Proverbs 15:19
Thursday May 23rd: 1 Samuel 14 | John 2:23-3:21 | Psalms 119:113-120 | Proverbs 15:20
Friday May 24th: 1 Samuel 15-16 | John 3:22-36 | Psalms 119:121-128 | Proverbs 15:21-22
Saturday May 25th: 1 Samuel 17:1-18:16 | John 4:1-45 | Psalms 119:129-136 | Proverbs 15:23
Sunday May 26th: 1 Samuel 18:17-19:24 | John 4:46-54 | Psalms 119:137-144 | Proverbs 15:24
Monday May 27th: 1 Samuel 20-21 | John 5:1-18 | Psalms 119:145-152 | Proverbs 15:25
Tuesday May 28th: 1 Samuel 22-23 | John 5:19-47 | Psalms 119:153-160 | Proverbs 15:26
Wednesday May 29th: 1 Samuel 24-25 | John 6:1-15 | Psalms 119:161-168 | Proverbs 15:27
Thursday May 30th: 1 Samuel 26-28 | John 6:16-40 | Psalms 119:169-176 | Proverbs 15:28
Friday May 31st: 1 Samuel 29-31 | John 6:41-71 | Psalms 120 | Proverbs 15:29

June 2024
Saturday June 1st: 2 Samuel 1-2 | John 7:1-36 | Psalms 121 | Proverbs 15:30
Sunday June 2nd: 2 Samuel 3-4 | John 7:37-52 | Psalms 122 | Proverbs 15:31
Monday June 3rd: 2 Samuel 5-6 | John 7:53-8:11 | Psalms 123 | Proverbs 15:32
Tuesday June 4th: 2 Samuel 7-10 | John 8:12-30 | Psalms 124 | Proverbs 15:33
Wednesday June 5th: 2 Samuel 11-12 | John 8:31-47 | Psalms 125 | Proverbs 16:1-2
Thursday June 6th: 2 Samuel 13-14 | John 8:48-59 | Psalms 126 | Proverbs 16:3
Friday June 7th: 2 Samuel 15-16 | John 9 | Psalms 127 | Proverbs 16:4-5
Saturday June 8th: 2 Samuel 17:1-18:18 | John 10:1-21 | Psalms 128 | Proverbs 16:6-7
Sunday June 9th: 2 Samuel 18:19-19:43 | John 10:22-42 | Psalms 129 | Proverbs 16:8
Monday June 10th: 2 Samuel 20-21 | John 11:1-27 | Psalms 130 | Proverbs 16:9
Tuesday June 11th: 2 Samuel 22 | John 11:28-57 | Psalms 131 | Proverbs 16:10-12
Wednesday June 12th: 2 Samuel 23-24 | John 12:1-26 | Psalms 132 | Proverbs 16:13-15
Thursday June 13th: 1 Kings 1 | John 12:27-50 | Psalms 133 | Proverbs 16:16-17
Friday June 14th: 1 Kings 2-3 | John 13:1-20 | Psalms 134 | Proverbs 16:18-19
Saturday June 15th: 1 Kings 4-5 | John 13:21-38 | Psalms 135 | Proverbs 16:20
Sunday June 16th: 1 Kings 6:1-7:22 | John 14:1-14 | Psalms 136 | Proverbs 16:21
Monday June 17th: 1 Kings 7:23-8:21 | John 14:15-31 | Psalms 137 | Proverbs 16:22
Tuesday June 18th: 1 Kings 8:22-9:9 | John 15:1-17 | Psalms 138 | Proverbs 16:23-24
Wednesday June 19th: Song of Solomon 1-4 | John 15:18-16:4a | Psalms 139 | Proverbs 16:25
Thursday June 20th: Song of Solomon 5-8 | John 16:4b-15 | Psalms 140 | Proverbs 16:26
Friday June 21st: 1 Kings 9-10 | John 16:16-24 | Psalms 141 | Proverbs 16:27-30
Saturday June 22nd: 1 Kings 11:1-42 | John 16:25-33 | Psalms 142 | Proverbs 16:31
Sunday June 23rd: Ecclesiastes 1-3 | John 17 | Psalms 143 | Proverbs 16:32
Monday June 24th: Ecclesiastes 4-6 | John 18:1-18 | Psalms 144 | Proverbs 16:33
Tuesday June 25th: Ecclesiastes 7:1-9:10 | John 18:19-40 | Psalms 145 | Proverbs 17:1
Wednesday June 26th: Ecclesiastes 9:11-12:14 | John 19:1-16a | Psalms 146 | Proverbs 17:2
Thursday June 27th: 1 Kings 11:43-12:24 | John 19:16b-42 | Psalms 147 | Proverbs 17:3
Friday June 28th: 1 Kings 12:25-13:34 | John 20:1-18 | Psalms 148 | Proverbs 17:4
Saturday June 29th: 1 Kings 14-15 | John 20:19-31 | Psalms 149 | Proverbs 17:5
Sunday June 30th: 1 Kings 15:33-16:7 | John 21:1-25 | Psalms 150 | Proverbs 17:6
July 2024
Monday July 1st: 1 Kings 16:8-34 | Matthew 1:1-17 | Acts 1 | Proverbs 17:7
Tuesday July 2nd: 1 Kings 17:1-18:19 | Matthew 1:18-25 | Acts 2 | Proverbs 17:8
Wednesday July 3rd: 1 Kings 18:20-19:21 | Matthew 2:1-15 | Acts 3 | Proverbs 17:9
Thursday July 4th: 1 Kings 20-21 | Matthew 2:16-23 | Acts 4:1-31 | Proverbs 17:10
Friday July 5th: 1 Kings 22 | Matthew 3 | Acts 4:32-5:42 | Proverbs 17:11
Saturday July 6th: 2 Kings 1-2 | Matthew 4:1-11 | Acts 6 | Proverbs 17:12
Sunday July 7th: 2 Kings 3-4 | Matthew 4:12-22 | Acts 7:1-8:3 | Proverbs 17:13-14
Monday July 8th: 2 Kings 5-6 | Matthew 4:23-5:16 | Acts 8:4-40 | Proverbs 17:15
Tuesday July 9th: 2 Kings 7-8 | Matthew 5:17-37 | Acts 9 | Proverbs 17:16-18
Wednesday July 10th: 2 Kings 9-10 | Matthew 5:38-48 | Acts 10 | Proverbs 17:19-20
Thursday July 11th: 2 Kings 11 | Matthew 6:1-18 | Acts 11 | Proverbs 17:21
Friday July 12th: 2 Kings 12 | Matthew 6:19-34 | Acts 12 | Proverbs 17:22
Saturday July 13th: 2 Kings 13:1-14:22 | Matthew 7:1-14 | James 1 | Proverbs 17:23
Sunday July 14th: 2 Kings 14:23-29 | Matthew 7:15-28 | James 2 | Proverbs 17:24-25
Monday July 15th: 2 Kings 15 | Matthew 8:1-17 | James 3 | Proverbs 17:26
Tuesday July 16th: Jonah 1-4 | Matthew 8:18-34 | James 4:1-12 | Proverbs 17:27-28
Wednesday July 17th: Amos 1-2 | Matthew 9:1-13 | James 4:13-5:20 | Proverbs 18:1-2
Thursday July 18th: Amos 3-4 | Matthew 9:14-34 | Acts 13:1-12 | Proverbs 18:3
Friday July 19th: Amos 5 | Matthew 9:35-10:15 | Acts 13:13-52 | Proverbs 18:4
Saturday July 20th: Amos 6-7 | Matthew 10:16-33 | Acts 14 | Proverbs 18:5
Sunday July 21st: Amos 8-9 | Matthew 10:34-42 | Acts 15:1-35 | Proverbs 18:6-8
Monday July 22nd: Hosea 1-2 | Matthew 11:1-19 | Acts 15:36-16:40 | Proverbs 18:9

Tuesday July 23rd: Hosea 3-5 | Matthew 11:20-30 | Galatians 1 | Proverbs 18:10
Wednesday July 24th: Hosea 6-7 | Matthew 12:1-21 | Galatians 2 | Proverbs 18:11
Thursday July 25th: Hosea 8-9 | Matthew 12:22-37 | Galatians 3:1-4:7 | Proverbs 18:12
Friday July 26th: Hosea 10:1-12:1 | Matthew 12:38-50 | Galatians 4:8-31 | Proverbs 18:13
Saturday July 27th: Hosea 12:2-14:9 | Matthew 13:1-23 | Galatians 5 | Proverbs 18:14
Sunday July 28th: 2 Kings 16 | Matthew 13:24-43 | Galatians 6 | Proverbs 18:15
Monday July 29th: Isaiah 1-2 | Matthew 13:44-58 | Acts 17 | Proverbs 18:16
Tuesday July 30th: Isaiah 3:1-5:7 | Matthew 14:1-21 | Acts 18:1-18 | Proverbs 18:17-18
Wednesday July 31st: Isaiah 5:8-7:25 | Matthew 14:22-36 | 1 Thessalonians 1 | Proverbs 18:19
August 2024
Thursday August 1st: Micah 1-4 | Matthew 15:1-20 | 1 Thessalonians 2:1-16 | Proverbs 18:20
Friday August 2nd: Micah 5-7 | Matthew 15:21-39 | 1 Thessalonians 2:17-3:13 | Proverbs 18:21
Saturday August 3rd: Isaiah 8:1-10:4 | Matthew 16 | 1 Thessalonians 4:1-12 | Proverbs 18:22
Sunday August 4th: Isaiah 10:5-12:6 | Matthew 17:1-13 | 1 Thessalonians 4:13-5:11 | Proverbs 18:23
Monday August 5th: Isaiah 13-14 | Matthew 17:14-27 | 1 Thessalonians 5:12-28 | Proverbs 18:24
Tuesday August 6th: Isaiah 15-17 | Matthew 18:1-14 | 2 Thessalonians 1 | Proverbs 19:1
Wednesday August 7th: Isaiah 18-19 | Matthew 18:15-35 | 2 Thessalonians 2 | Proverbs 19:2-3
Thursday August 8th: Isaiah 20-23 | Matthew 19:1-15 | 2 Thessalonians 3 | Proverbs 19:4-7
Friday August 9th: Isaiah 24-26 | Matthew 19:16-30 | Acts 18:19-19:10 | Proverbs 19:8-12
Saturday August 10th: Isaiah 27-28 | Matthew 20:1-16 | Acts 19:11-41 | Proverbs 19:13-14
Sunday August 11th: Isaiah 29-30 | Matthew 20:17-34 | 1 Corinthians 1:1-17 | Proverbs 19:15
Monday August 12th: Isaiah 31-33 | Matthew 21:1-22 | 1 Corinthians 1:18-31 | Proverbs 19:16
Tuesday August 13th: Isaiah 34-35 | Matthew 21:23-46 | 1 Corinthians 2 | Proverbs 19:17
Wednesday August 14th: 2 Kings 17 | Matthew 22:1-22 | 1 Corinthians 3 | Proverbs 19:18
Thursday August 15th: 2 Kings 18-19 | Matthew 22:23-46 | 1 Corinthians 4 | Proverbs 19:19
Friday August 16th: Isaiah 36-37 | Matthew 23:1-36 | 1 Corinthians 5 | Proverbs 19:20
Saturday August 17th: 2 Kings 20 & Isaiah 38-39 | Matthew 23:37-24:14 | 1 Corinthians 6:1-11 | Proverbs 19:21
Sunday August 18th: Isaiah 40:1-41:20 | Matthew 24:15-35 | 1 Corinthians 6:12-20 | Proverbs 19:22
Monday August 19th: Isaiah 41:21-42:25 | Matthew 24:36-51 | 1 Corinthians 7:1-16 | Proverbs 19:23
Tuesday August 20th: Isaiah 43-44 | Matthew 25:1-13 | 1 Corinthians 7:17-24 | Proverbs 19:24
Wednesday August 21st: Isaiah 45-46 | Matthew 25:14-30 | 1 Corinthians 7:25-40 | Proverbs 19:25
Thursday August 22nd: Isaiah 47-49:7 | Matthew 25:31-46 | 1 Corinthians 8 | Proverbs 19:26
Friday August 23rd: Isaiah 49:8-51:16 | Matthew 26:1-16 | 1 Corinthians 9 | Proverbs 19:27
Saturday August 24th: Isaiah 51:17-54:17 | Matthew 26:17-29 | 1 Corinthians 10:1-22 | Proverbs 19:28
Sunday August 25th: Isaiah 55:1-57:13 | Matthew 26:30-56 | 1 Corinthians 10:23-33 | Proverbs 19:29
Monday August 26th: Isaiah 57:14-59:21 | Matthew 26:57-75 | 1 Corinthians 11:1-16 | Proverbs 20:1
Tuesday August 27th: Isaiah 60-62 | Matthew 27:1-26 | 1 Corinthians 11:17-34 | Proverbs 20:2
Wednesday August 28th: Isaiah 63:1-65:16 | Matthew 27:27-56 | 1 Corinthians 12 | Proverbs 20:3
Thursday August 29th: Isaiah 65:17-66:24 | Matthew 27:57-28:20 | 1 Corinthians 13 | Proverbs 20:4
Friday August 30th: Nahum 1-3 | Mark 1:1-15 | 1 Corinthians 14:1-25 | Proverbs 20:5
Saturday August 31st: 2 Kings 21:1-22:2 | Mark 1:16-28 | 1 Corinthians 14:26-40 | Proverbs 20:6-7
September 2024
Sunday September 1st: 2 Kings 22:3-23:37 | Mark 1:29-45 | 1 Corinthians 15:1-11 | Proverbs 20:8
Monday September 2nd: Zephaniah 1-3 | Mark 2:1-17 | 1 Corinthians 15:12-34 | Proverbs 20:9-11
Tuesday September 3rd: Habakkuk 1-3 | Mark 2:18-28 | 1 Corinthians 15:35-58 | Proverbs 20:12-13
Wednesday September 4th: 2 Kings 24-25 | Mark 3:1-12 | 1 Corinthians 16 | Proverbs 20:14-17
Thursday September 5th: Jeremiah 1:1-2:30 | Mark 3:13-35 | 2 Corinthians 1:1-11 | Proverbs 20:18
Friday September 6th: Jeremiah 2:31-4:18 | Mark 4:1-20 | 2 Corinthians 1:12-2:4 | Proverbs 20:19-21
Saturday September 7th: Jeremiah 4:19-5:31 | Mark 4:21-41 | 2 Corinthians 2:5-17 | Proverbs 20:22-23
Sunday September 8th: Jeremiah 6:1-7:29 | Mark 5:1-20 | 2 Corinthians 3 | Proverbs 20:24
Monday September 9th: Jeremiah 7:30-9:16 | Mark 5:21-43 | 2 Corinthians 4 | Proverbs 20:25
Tuesday September 10th: Jeremiah 9:17-10:25 | Mark 6:1-29 | 2 Corinthians 5:1-10 | Proverbs 20:26
Wednesday September 11th: Jeremiah 11-12 | Mark 6:30-56 | 2 Corinthians 5:11-6:13 | Proverbs 20:27
Thursday September 12th: Jeremiah 13-14 | Mark 7:1-23 | 2 Corinthians 6:14-7:1 | Proverbs 20:28

Friday September 13th: Jeremiah 15-16 | Mark 7:24-37 | 2 Corinthians 7:2-16 | Proverbs 21:1-2
Saturday September 14th: Jeremiah 17-18 | Mark 8:1-21 | 2 Corinthians 8 | Proverbs 21:3-4
Sunday September 15th: Jeremiah 19-20 | Mark 8:22-9:1 | 2 Corinthians 9 | Proverbs 21:5-6
Monday September 16th: Jeremiah 21-23 | Mark 9:2-29 | 2 Corinthians 10 | Proverbs 21:7-8
Tuesday September 17th: Jeremiah 24-26 | Mark 9:30-50 | 2 Corinthians 11 | Proverbs 21:9
Wednesday September 18th: Jeremiah 27-29 | Mark 10:1-16 | 2 Corinthians 12 | Proverbs 21:10
Thursday September 19th: Jeremiah 30:1-31:14 | Mark 10:17-34 | 2 Corinthians 13 | Proverbs 21:11
Friday September 20th: Jeremiah 31:15-32:15 | Mark 10:35-52 | Acts 20:1-3 & Romans 1:1-17 | Proverbs 21:12
Saturday September 21st: Jeremiah 32:16-33 | Mark 11:1-26 | Romans 1:18-32 | Proverbs 21:13
Sunday September 22nd: Jeremiah 34-36 | Mark 11:27-12:17 | Romans 2 | Proverbs 21:14
Monday September 23rd: Jeremiah 37-38 | Mark 12:18-44 | Romans 3:1-26 | Proverbs 21:15
Tuesday September 24th: Jeremiah 39-40 | Mark 13:1-27 | Romans 3:27-4:25 | Proverbs 21:16
Wednesday September 25th: Jeremiah 41-42 | Mark 13:28-37 | Romans 5 | Proverbs 21:17
Thursday September 26th: Jeremiah 43-45 | Mark 14:1-31 | Romans 6 | Proverbs 21:18
Friday September 27th: Jeremiah 46-47 | Mark 14:32-72 | Romans 7 | Proverbs 21:19
Saturday September 28th: Jeremiah 48 | Mark 15:1-15 | Romans 8 | Proverbs 21:20
Sunday September 29th: Jeremiah 49 | Mark 15:16-47 | Romans 9:1-10:4 | Proverbs 21:21
Monday September 30th: Jeremiah 50 | Mark 16:1-20 | Romans 10:5-21 | Proverbs 21:22
October 2024
Tuesday October 1st: Jeremiah 51 | Luke 1:1-25 | Romans 11 | Proverbs 21:23
Wednesday October 2nd: Jeremiah 52 | Luke 1:26-56 | Romans 12 | Proverbs 21:24
Thursday October 3rd: Lamentations 1-2 | Luke 1:57-80 | Romans 13 | Proverbs 21:25-26
Friday October 4th: Lamentations 3-4 | Luke 2:1-21 | Romans 14 | Proverbs 21:27-29
Saturday October 5th: Lamentations 5 | Luke 2:22-52 | Romans 15 | Proverbs 21:30-31
Sunday October 6th: Obadiah | Luke 3:1-22 | Romans 16 | Proverbs 22:1-2
Monday October 7th: Ezekiel 1-3 | Luke 3:23-4:15 | Acts 20:4-38 | Proverbs 22:3-5
Tuesday October 8th: Ezekiel 4-6 | Luke 4:16-44 | Acts 21:1-36 | Proverbs 22:6
Wednesday October 9th: Ezekiel 7-9 | Luke 5:1-16 | Acts 21:37-22:30 | Proverbs 22:7
Thursday October 10th: Ezekiel 10-12 | Luke 5:17-39 | Acts 23:1-11 | Proverbs 22:8-9
Friday October 11th: Ezekiel 13-15 | Luke 6:1-19 | Acts 23:12-35 | Proverbs 22:10
Saturday October 12th: Ezekiel 16 | Luke 6:20-49 | Acts 24 | Proverbs 22:11
Sunday October 13th: Ezekiel 17-18 | Luke 7:1-17 | Acts 25 | Proverbs 22:12
Monday October 14th: Ezekiel 19-20 | Luke 7:18-35 | Acts 26 | Proverbs 22:13
Tuesday October 15th: Ezekiel 21-22 | Luke 7:36-50 | Acts 27 | Proverbs 22:14
Wednesday October 16th: Ezekiel 23 | Luke 8:1-21 | Acts 28 | Proverbs 22:15
Thursday October 17th: Ezekial 24 | Luke 8:22-39 | Colossians 1:1-23 | Proverbs 22:16
Friday October 18th: Ezekiel 25-28 | Luke 8:40-56 | Colossians 1:24-2:23 | Proverbs 22:17-21
Saturday October 19th: Ezekiel 29-30 | Luke 9:1-36 | Colossians 3:1-4:1 | Proverbs 22:22-29
Sunday October 20th: Ezekiel 31-32 | Luke 9:37-62 | Colossians 4:2-18 | Proverbs 23:1-3
Monday October 21st: Ezekiel 33-34 | Luke 10:1-24 | Philemon | Proverbs 23:4-5
Tuesday October 22nd: Ezekiel 35-37 | Luke 10:25-42 | Ephesians 1 | Proverbs 23:6-8
Wednesday October 23rd: Ezekiel 38-39 | Luke 11:1-28 | Ephesians 2 | Proverbs 23:9
Thursday October 24th: Ezekiel 40-42 | Luke 11:29-54 | Ephesians 3 | Proverbs 23:10-12
Friday October 25th: Ezekiel 43-44 | Luke 12:1-21 | Ephesians 4 | Proverbs 23:13-14
Saturday October 26th: Ezekiel 45-46 | Luke 12:22-59 | Ephesians 5 | Proverbs 23:15-25
Sunday October 27th: Ezekiel 47-48 | Luke 13:1-21 | Ephesians 6 | Proverbs 23:26-28
Monday October 28th: Joel 1-3 | Luke 13:22-35 | Philippians 1 | Proverbs 23:39-35
Tuesday October 29th: Daniel 1-3 | Luke 14 | Philippians 2 | Proverbs 24:1-2
Wednesday October 30th: Daniel 4-6 | Luke 15 | Philippians 3:1-4:1 | Proverbs 24:3-7
Thursday October 31st: Daniel 7-9 | Luke 16:1-18 | Philippians 4:2-23 | Proverbs 24:8-9
November 2024
Friday November 1st: Daniel 10-12 | Luke 16:19-17:10 | 1 Timothy 1 | Proverbs 24:10-12
Saturday November 2nd: 1 Chronicles 1-2 | Luke 17:11-37 | 1 Timothy 2 | Proverbs 24:13-14
Sunday November 3rd: 1 Chronicles 3-4 | Luke 18:1-17 | 1 Timothy 3 | Proverbs 24:15-16

Monday November 4th: 1 Chronicles 5:1-6:30 | Luke 18:18-43 | 1 Timothy 4 | Proverbs 24:17-22
Tuesday November 5th: 1 Chronicles 6:31-7:40 | Luke 19:1-27 | 1 Timothy 5:1-6:2 | Proverbs 24:23-34
Wednesday November 6th: 1 Chronicles 8:1-9:34 | Luke 19:28-48 | 1 Timothy 6:3-21 | Proverbs 25:1-7
Thursday November 7th: 1 Chronicles 9:35-10:14 | Luke 20:1-26 | Titus 1 | Proverbs 25:8-10
Friday November 8th: 1 Chronicles 11-12 | Luke 20:27-21:4 | Titus 2 | Proverbs 25:11-14
Saturday November 9th: 1 Chronicles 12-14 | Luke 21:5-37 | Titus 3 | Proverbs 25:15
Sunday November 10th: 1 Chronicles 15-16 | Luke 22:1-38 | 1 Peter 1 | Proverbs 25:16
Monday November 11th: 1 Chronicles 17-18 | Luke 22:39-71 | 1 Peter 2 | Proverbs 25:17
Tuesday November 12th: 1 Chronicles 19-20 | Luke 23:1-25 | 1 Peter 3 | Proverbs 25:18
Wednesday November 13th: 1 Chronicles 21-22 | Luke 23:26-56 | 1 Peter 4 | Proverbs 25:19
Thursday November 14th: 1 Chronicles 23-24 | Luke 24:1-32 | 1 Peter 5 | Proverbs 25:20
Friday November 15th: 1 Chronicles 25-26 | Luke 24:33-53 | 2 Peter 1 | Proverbs 25:21
Saturday November 16th: 1 Chronicles 26-27 | John 1:1-18 | 2 Peter 2 | Proverbs 25:22
Sunday November 17th: 1 Chronicles 28-29 | John 1:19-34 | 2 Peter 3 | Proverbs 25:23
Monday November 18th: 2 Chronicles 1 | John 1:35-51 | 2 Timothy 1 | Proverbs 25:24
Tuesday November 19th: 2 Chronicles 2:1-5:1 | John 2:1-12 | 2 Timothy 2 | Proverbs 25:25
Wednesday November 20th: 2 Chronicles 5:2-7:10 | John 2:13-22 | 2 Timothy 3 | Proverbs 25:26
Thursday November 21st: 2 Chronicles 7:11-9:31 | John 2:23-3:21 | 2 Timothy 4 | Proverbs 25:27
Friday November 22nd: 2 Chronicles 10-12 | John 3:22-36 | Jude | Proverbs 25:28
Saturday November 23rd: 2 Chronicles 13-14 | John 4:1-45 | Hebrews 1 | Proverbs 26:1-16
Sunday November 24th: 2 Chronicles 15-16 | John 4:46-54 | Hebrews 2 | Proverbs 26:17-28
Monday November 25th: 2 Chronicles 17-18 | John 5:1-18 | Hebrews 3:1-4:13 | Proverbs 27:1-3
Tuesday November 26th: 2 Chronicles 19-20 | John 5:19-47 | Hebrews 4:14-6:20 | Proverbs 27:4-6
Wednesday November 27th: 2 Chronicles 21-22 | John 6:1-15 | Hebrews 7 | Proverbs 27:7-8
Thursday November 28th: 2 Chronicles 23-24 | John 6:16-40 | Hebrews 8 | Proverbs 27:9-11
Friday November 29th: 2 Chronicles 25-26 | John 6:41-71 | Hebrews 9 | Proverbs 27:12-14
Saturday November 30th: 2 Chronicles 27-28 | John 7:1-36 | Hebrews 10 | Proverbs 27:15-16
December 2024
Sunday December 1st: 2 Chronnicles 29 | John 7:37-52 | Hebrews 11 | Proverbs 27:17
Monday December 2nd: 2 Chronicles 30-31 | John 7:53-8:11 | Hebrews 12 | Proverbs 27:18
Tuesday December 3rd: 2 Chronicles 32-33 | John 8:12-30 | Hebrews 13 | Proverbs 27:19-22
Wednesday December 4th: 2 Chronicles 34:1-35:19 | John 8:31-47 | 1 John 1 | Proverbs 27:23-27
Thursday December 5th: 2 Chronicles 35:20-36:23 | John 8:48-59 | 1 John 2:1-27 | Proverbs 28:1-7
Friday December 6th: Ezra 1-3 | John 9 | 1 John 2:28-3:24 | Proverbs 28:8-12
Saturday December 7th: Ezra 4-5 | John 10:1-21 | 1 John 4 | Proverbs 28:13-16
Sunday December 8th: Ezra 6 | John 10:22-42 | 1 John 5 | Proverbs 28:17-19
Monday December 9th: Haggai 1-2 | John 11:1-27 | 2 John & 3 John | Proverbs 28:20-22
Tuesday December 10th: Zechariah 1-4 | John 11:28-57 | Revelation 1 | Proverbs 28:23-28
Wednesday December 11th: Zechariah 5-8 | John 12:1-26 | Revelation 2:1-3:22 | Proverbs 29:1-11
Thursday December 12th: Zechariah 9-11 | John 12:27-50 | Revelation 4 | Proverbs 29:12-19
Friday December 13th: Zechariah 12-14 | John 13:1-20 | Revelation 5 | Proverbs 29:20-24
Saturday December 14th: Esther 1-2 | John 13:21-38 | Revelation 6 | Proverbs 29:25-27
Sunday December 15th: Esther 3-5 | John 14:1-14 | Revelation 7 | Proverbs 29:25-27
Monday December 16th: Esther 6-8 | John 14:15-31 | Revelation 8:1-9:21 | Proverbs 30:1-4
Tuesday December 17th: Esther 9-10 | John 15:1-17 | Revelation 10 | Proverbs 30:5-6
Wednesday December 18th: Ezra 7-8 | John 15:18-16:4a | Revelation 11 | Proverbs 30:7-9
Thursday December 19th: Ezra 9-10 | John 16:4b-15 | Revelation 12 | Proverbs 30:11-14
Friday December 20th: Nehemiah 1-2 | John 16:16-24 | Revelation 13 | Proverbs 30:15-16
Saturday December 21st: Nehemiah 3-4 | John 16:25-33 | Revelation 14 | Proverbs 30:17
Sunday December 22nd: Nehemiah 5:1-7:4 | John 17 | Revelation 15 | Proverbs 30:18-19
Monday December 23rd: Nehemiah 7:5-73 | John 18:1-18 | Revelation 16 | Proverbs 30:20
Tuesday December 24th: Nehemiah 8-9 | John 18:19-40 | Revelation 17 | Proverbs 30:21-23
Wednesday December 25th: Nehemiah 10-11 | John 19:1-16a | Revelation 18 | Proverbs 30:24-28
Thursday December 26th: Nehemiah 12 | John 19:16b-42 | Revelation 19 | Proverbs 30:29-30
Friday December 27th: Nehemiah 13 | John 20:1-19 | Revelation 20 | Proverbs 30:31-32

Saturday December 28th: Malachi 1:1-2:16 | John 20:20-31 | Revelation 21 | Proverbs 31:1-9
Sunday December 29th: Malachi 2:17-4:6 | John 21:1-25 | Revelation 22 | Proverbs 31:10-31
Monday December 30th: Psalms 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *